Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Số 49 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC thuộc ủy ban nhân dân THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tô chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277 TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng tổ chức quản lý nhà nước về báo chí xuất bản từ Sở Văn hóa và Thông tin. Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí xuất bản bưu chính và chuyển phát viễn thông và Internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin điện tử phát thanh và truyền hình cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quảng cáo trên các phương tiện báo chí mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân con dấu và tài khoản riêng được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực cấp trên. Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Sở Văn hóa và Thông tin thực hiện việc bàn giao chức năng tổ chức quản lý nhà nước về báo chí xuất bản cho Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định pháp luật. Điều 4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hợp lý hoạt động có hiệu lực

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.