Quyết định số 755/QĐ-TTg

Quyết định số 755/QĐ-TTg về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 755 QĐ-TTg Hà Nội ngày 17 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET VỀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Báo điện tử VietNamNet từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 1. Chuyển Báo điện tử VietNamNet từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Báo điện tử VietNamNet là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy biên chế cơ sở vật chất trụ sở trang thiết bị đường truyền hạ tầng mạng lưới và các tài sản liên quan của Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 6 năm 2008. Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 1. Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và ban hành Quy chế hoạt động của Báo điện tử VietNamNet. 2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên sáp nhập giải thể cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với Báo điện tử VietNamNet khi có yêu cầu. Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Báo điện tử VietNamNet các cơ quan tổ chức .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    46    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.