Quyết định số 1507/QĐ-UBND

Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Số 1507 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Rạch Giá ngày 23 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Chỉ thị số 58-CT TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ TU ngày 16 tháng 10 năm 2001 của Tỉnh ủy Kiên Giang về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đến năm 2005 và định hướng đến 2010 Căn cứ Quyết định số 376 QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006 -2010 Căn cứ Quyết định số 1498 QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang Xét đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 65 TTr-STTTT ngày 05 tháng 6 năm 2008 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006 - 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là bản Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Đảng chính quyền UBMTTQ và các đoàn thể Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . CHỦ TỊCH Bùi Ngọc Sương QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    95    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.