Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 83 2008 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 33 2008 NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ Xét đề nghị của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cổng tích hợp thông tin và cơ quan báo điện tử truyền thông đa phương tiện của Chính phủ trên internet thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sau đây gọi tắt là Bộ trưởng Chủ nhiệm quản lý trực tiếp toàn diện. 2. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên internet đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet với các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi tắt là các Bộ ngành địa phương và các tổ chức cơ quan liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh Vietnam Government Web Portal viết tắt là VGP . 3. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm tổ chức và hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí thông tin truyền thông chịu sự quản lý nhà nước về thông tin truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây 1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị và các Bộ ngành liên quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    47    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.