Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ ban hành | BỘ THÔNG TINVÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03 2008 TTLT-BTTTT-BNV Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 14 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 48 2008 NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Liên Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau Phần I. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về báo chí xuất bản bưu chính và chuyển phát viễn thông và internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin điện tử phát thanh và truyền hình cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quảng cáo trên báo chí mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm sau đây gọi tắt là thông tin và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.