Quyết định số 962/QĐ-BTTTT

Quyết định số 962/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM -- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 962 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT ngày 01 12 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG Thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này. Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 01 tháng 7 năm 2011 Nơi nhận - Bộ trưởng để b c KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng - Phòng đo kiểm được chỉ định - Trung tâm Thông tin để đăng website - Các doanh nghiệp viễn thông - Lưu VT KHCN. Nguyễn Thành Hưng PHỤ LỤC Kèm theo quyết định số 962 QĐ-BTTTTngày 01 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tên phòng đo kiểm được chỉ định Phòng Đo kiểm Viễn thông Thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện tử Viễn thông Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103010392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21 12 2005 sửa đổi lần 5 ngày 20 06 2008. Địa chỉ Số 8 ngách 35 ngõ 167 phố Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TT Tên công trình dịch vụ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.