Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | 1 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 40 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 02 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH GIAI ĐOẠN 2008-2010 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị đính số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 191 2004 QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Căn cứ Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Căn cứ Thông tư số 67 2006 TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính Công văn số 7532 BTC-TCNH ngày 30 tháng 6 năm 2008 về định mức hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 1. Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 Phụ lục 1 . 2. Danh sách phân chia khu vực áp dụng định mức quy định tại khoản 1 Điều này đối với các huyện xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích Phụ lục 2 . Điều 2. Điều chỉnh định mức Căn cứ tình hình thực tế về phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quyết định áp dụng hệ số điều chỉnh định mức trong từng thời kỳ biên độ điều chỉnh tăng giảm tối đa không quá 10 các định mức đã ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Qui định về áp dụng 1. Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích ban hảnh kèm theo Quyết định này để áp dụng trong các trường hợp sau a Xây dựng kế hoạch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.