Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 88 2008 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Cục Tần số vô tuyến điện là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước. 2. Cục Tần số vô tuyến điện có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục tại các địa phương. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn sau đây 1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi bố sung các văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện quỹ đạo vệ tinh. 2. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành các quyết định về quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia phân chia băng tần phục vụ mục đích quốc phòng an ninh. 3. Trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt hoặc ban hành các quyết định quy hoạch băng tần quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện quy định về điều kiện phân bổ ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần số vô tuyến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    53    3    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.