Quyết định số 1009/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1009/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1009 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về viễn thông Căn cứ Nghị định 148 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội từ thiện Căn cứ Nghị định số 64 2008 NĐ-CP ngày 14 5 2008 của Chính phủ về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn sự cố nghiêm trọng các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo Xét đề nghị của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện tại công văn số 15 CV-VTC ngày 07 tháng 01 năm 2008 và số 388 VTC-ITC ngày 09 tháng 05 năm 2008 kèm theo Đề án xây dựng Cổng thông tin Điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử 1400 với các nội dung chủ yếu sau I. MỤC TIÊU Xây dựng Cổng thông tin điện tử 1400 cho phép các thuê bao điện thoại cố định và di động trên toàn quốc bằng dịch vụ nhắn tin tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai hỏa hoạn sự cố nghiêm trọng bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và phục vụ các mục đích nhân đạo từ thiện khác. II. NGUYÊN TẮC 1. Tận dụng và phát huy hiệu quả hạ tầng mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông để hình thành một kênh kỹ thuật nhanh chóng thuận lợi phục vụ việc tiếp nhận kinh phí đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trên cả nước vì mục đích nhân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.