Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1188 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT ngày 01 12 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM Thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC - ĐIỆN TỬ KASATI đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này. Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 8 năm 2011 Nơi nhận - Phòng đo kiểm được chỉ định - Trung tâm Thông tin để đăng website - Các doanh nghiệp viễn thông - Bộ trưởng để b c - Lưu VT KhCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng PHỤ LỤC Kèm theo quyết định số 1188 QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tên phòng đo kiểm được chỉ định Phòng Kỹ thuật Đo kiểm Thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử KASATI Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103001330 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 10 2007. Địa chỉ Số 270 A Phố Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh DANH MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TT Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông Quy định kỹ thuật tiêu chuẩn chỉ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    94    2    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.