Quyết định số 45/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 45/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 45 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN VÀ TỶ LỆ CHIA GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về viễn thông Căn cứ Quyết định số 1009 QĐ-BTTTTngày 11 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia như sau 1. Giá cước bản tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia là 300 đồng bản tin nhắn bao gồm VAT 10 không phân biệt giờ rỗi và giờ bận. 2. Giá cước bản tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia được phân chia theo tỷ lệ 40 60 trong đó - Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện được hưởng 40 - Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia được hưởng 60 . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Viễn thông Vụ Kế hoạch Tài chính Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện và Tổng Giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông có liên quan .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    321    2    11-12-2023
79    130    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.