Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 47 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA BỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nang QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nằng gọi tắt là Cơ quan đại diện là cơ quan giúp Bộ trưởng theo dõi tổng hợp về tình hình hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông được Bộ trưởng phân cấp phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nằng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Lâm Đồng Gia Lai Kon Tum Đắc Lắc và Đắc Nông gọi tắt là khu vực miền Trung -Tây nguyên phục vụ các hoạt động theo chương trình công tác của Bộ trên địa bàn được phân công. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nằng có con dấu tài khoản riêng để giao dịch. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nằng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau 1. Trình Bộ trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm về chương trình tổ chức hoạt động của Cơ quan đại diện và tổ chức hoạt động sau khi được phê duyệt 2. Tổng hợp theo dõi tiếp nhận thông tin báo cáo Lãnh đạo Bộ về hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại các tỉnh thành phố thuộc địa bàn được phân công 3. Tiếp nhận truyền đạt đôn đốc thực hiện các chủ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    259    1    11-12-2023
11    56    1    11-12-2023
161    59    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.