Chỉ thị số 87/2008/CT-BNN

Chỉ thị số 87/2008/CT-BNN về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 87 2008 CT-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 8 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Trong thời gian qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin CNTT trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được một số kết quả nhất định. Ứng dụng CNTT cùng với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động trong quản lý điều hành của Bộ cũng như cung cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển ngành từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên nguồn lực CNTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn hạn chế hoạt động ứng dụng CNTT chưa phục vụ thiết thực hệ thống quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh nông nghiệp Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin điện tử còn nhiều bất cập Công tác áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cũng như xây dựng các văn bản quản lý phục vụ phát triển và ứng dụng CNTT còn yếu. Để khắc phục những tồn tại trên nhằm đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của Bộ gắn với cải cách hành chính bảo đảm công khai minh bạch góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước thực hiện Nghị định 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị 1. Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành của đơn vị quy định rõ trách nhiệm lưu trữ chia sẻ thông tin theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn dễ quản lý truy nhập tìm kiếm thông suốt trong nội bộ đơn vị giữa các đơn vị và Bộ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của đơn vị xây dựng cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu nội bộ đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    286    1    26-03-2023
51    28    1    26-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.