Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 97 2008 NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 08 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CUNG CẤP SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Luật Xuất bản ngày 14 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về việc quản lý sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại Việt Nam. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân tham gia việc quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại Việt Nam. 2. Trong trường hợp các Điều ước quốc tế liên quan đến Internet mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế. Điều 3. Giải thích từ ngữ Các từ ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau 1. Internet là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet Internet Protocol -IP và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng. 2. Tài nguyên Internet bao gồm hệ thống tên miền địa chỉ Internet và số hiệu mạng dùng cho Internet được ấn định thống nhất trên phạm vi toàn cầu. 3. Hệ thống thiết bị Internet là tập hợp các thiết bị điện tử viễn thông công nghệ thông tin và các thiết bị phụ trợ khác bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm được các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet thiết lập tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà tổ chức cá nhân đó được toàn quyền sử dụng theo quy định của pháp luật để phục vụ trực tiếp cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. 4.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    312    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.