Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 48 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 04 BỐN SỐ ĐẦU CỦA MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành bốn 04 số đầu của Mã bưu chính quốc gia chi tiết tới cấp quận huyện để sử dụng cho hoạt động của mạng bưu chính công cộng và các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính trong phạm vi cả nước. Điều 2. Trên cơ sở mã bốn 04 số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hai 02 số tiếp sau của Mã bưu chính Quốc gia và ban hành Mã Bưu chính Quốc gia đầy đủ sáu 06 số chi tiết tới cấp cụm địa chỉ nhận. Điều 3. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 30 ngày trước khi triển khai áp dụng Mã bưu chính quốc gia 6 số. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và người sử dụng có trách nhiệm phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết. Điều 5. Vụ trưởng Vụ Bưu chính Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính và người sử dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nguyễn Thành .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    58    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.