Quyết định số 4812/QĐ-BCT

Quyết định số 4812/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 4812 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh các Vụ trưởng Tham tán thương mại tại các nước và vùng lãnh thổ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng các Thứ trưởng - Lưu VT VP. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI Ban hành kèm theo Quyết định số 4812 QĐ-BCT ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc quản lý vận hành và cung cấp thông tin đối với Cổng thông tin Thị trường nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương sau đây gọi tắt là đơn vị và Thương vụ Việt Nam tại các nước vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế sau đây gọi tắt là Thương vụ . Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Cổng thông tin Thị trường nước ngoài sau đây gọi tắt là Cổng thông tin là trang tin điện tử tại các địa chỉ và do Bộ Công Thương quản lý và vận hành có chức năng hỗ trợ các đơn vị và Thương vụ ứng dụng công nghệ thông tin và Internet để trực tiếp cập nhật đăng tin kinh tế thương mại thị trường và luật pháp kinh doanh thuộc thị trường do .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
229    192    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.