Thông tư Số: 78/2008/TT-BTC

Thông tư Số: 78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. | BỘ TÀI CHÍNH Số 78 2008 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘIDUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 27 2007 NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 2 NAM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 27 2007 NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 27 2007 NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính như sau Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn cụ thể về yêu cầu đối với các bên tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính sử dụng dữ liệu điện tử của Bộ Tài chính sử dụng chữ ký điện tử giá trị pháp lý và ký hiệu riêng trên chứng từ chuyển đổi thủ tục cấp tạm đình chỉ thu hồi giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ VAN giá sử dụng dịch vụ VAN và quan hệ của tổ chức cung cấp dịch vụ VAN với các đối tác. 2. Đối tượng áp dụng Cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 3. Giải thích từ ngữ Các từ ngữ được sử dụng trong Thông tư này có cùng nghĩa như đã được giải thích tại Nghị định số 27 2007 NĐ-CP. Trong phạm vi Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử bao gồm trang thiết bị phần cứng phần mềm ứng dụng và đường truyền. . Quy định kỹ thuật nghiệp vụ tại khoản 2 điều 4 của Nghị định số 27 2007 NĐ-CP được hiểu là các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật định dạng biểu mẫu của chứng từ điện tử các loại chữ ký điện tử chữ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.