Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 49 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CÁP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông Căn cứ Quyết định số 77 2007 QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Chánh Văn phòng Giám đốc Trung tâm Thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận Như Điều 3 Ban Tuyên giáo Trung ương Văn phòng Chính phủ Các Thứ trưởng TTĐT Công báo Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp Lưu VT TTTT. Lê Doãn Hợp QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Ban hành kèm theo Quyết định số 49 2008 QĐ-BTTTT ngày 26 09 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 1. Người phát ngôn của Bộ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    88    2    19-04-2024
506    45    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.