Quyết định số 1390/QĐ-TTg

Quyết định số 1390/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1390 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GIỮA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công Thương Bộ Ngoại giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Thông tin và Truyền thông Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Công thương Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Sinh Hùng - Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ TH KTTH KTN QHQT PL TKBT TTĐT - Lưu VT KGVX 5b . QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GIỮA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định số 1390 QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.