Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT

Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO Tạo Số 55 2008 CT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 9 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG GIẢNG DẠY ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2008-2012 Công nghệ thông tin sau đây viết tắt là CNTT là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển CNTT của đất nước. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo tăng cường giảng dạy và đào tạo về CNTT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cấp quản lý các cơ sở giáo dục trong toàn ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây trong giai đoạn 2008-2012 1. Nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của CNTT và triển khai có kết quả cao yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm học 2008-2009 là Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức ở các cấp quản lý giáo dục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về vai trò vị trí và sự cần thiết của CNTT trong giáo dục. Thủ trưởng các cấp quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn và quản lý. Phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về CNTT của Chính phủ và của ngành. Năm học 2008-2009 được chọn là Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm tiếp theo. 2. Xây dựng hệ thống đơn vị công tác chuyên trách về CNTT trong ngành Xây dựng hệ thống đơn vị công tác chuyên trách về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.