Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND về việc kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Số 72 2008 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tô chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 71 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Quyết định số 43 2008 QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 Căn cứ Quyết định số 145 2007 QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Uy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 -2010 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 07 TTr-STTTT ngày 29 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ trưởng các Sở ban ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    120    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.