Quyết định số 1467/QĐ-TTg

Quyết định số 1467/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1467 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 370 QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Xét đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 370 QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương các cơ quan tổ chức đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ban QLKKTCKQT Bờ Y - Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - uBtW Mạt Trận Tổ quốc Việt Nam - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể - Tập đoàn Bưu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.