Quyết định số 29/2008/QĐ-NHNN

Quyết định số 29/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số 29 2008 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003 Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004 Căn cứ Nghị định số 96 2008 NĐ-CP ngày 26 08 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như điều 3 - Ban Lãnh đạo NHNN - VPCP 02 bản - Bộ Tư pháp để kiểm tra - Lưu vP PC THNH. ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Toàn Thắng QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 29. 2008 QĐ-NHNN ngày 13 10 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Qui định này qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật trình tự thủ tục và các biện pháp bảo đảm an toàn bảo mật trong bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng. 2. Qui định này áp dụng đối với hệ thống Ngân hàng Nhà nước và các loại hình Tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng sau đây gọi chung là Ngân hàng . Điều 2. Giải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.