Quyết định số 1518/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1518/QĐ-BTTTT về việc công nhận cơ quan thanh toán quốc tế về viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1518 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ QUAN THANH TOÁN QUỐC TẾ VỀ VIỄN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 5 2002 - Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông - Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 3345 HTQT ngày 8 8 2008 về việc Đăng ký quyền truy cập vào hệ thống Inmarsat London - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận Công ty Viễn thông Quốc tế thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là Cơ quan Thanh toán Quốc tế về viễn thông của Việt Nam gọi tắt là VT01 . Điều 2. Công ty Viễn thông Quốc tế có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam quy định của các Tổ chức Quốc tế có liên quan trong thanh toán quốc tế về viễn thông. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với các qui định tại Quyết định này đều được bãi bỏ. Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Viễn thông Vụ Hợp tác Quốc tế Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 4 - Bộ trưởng để b c - Các thứ trưởng BTTTT - Các doanh nghiệp viễn thông - Lưu VT Vụ VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Lê Nam .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    113    3    03-12-2023
39    107    6    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.