Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT về việc đính chính phụ lục Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1511 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH SỐ 40 2008 QĐ-BTTTT BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh bưu chính viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 9 2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính viễn thông về viễn thông Căn cứ Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 7 4 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Căn cứ các quyết định công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích Quyết định số 41 2006 QĐ-BBCVT ngày 19 9 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Quyết định số 09 2007 QĐ-BBCVTngày 14 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Quyết định số 15 2008 QĐ-BTTTT ngày 02 4 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 40 2008 QĐ-BTTTT ngày 02 7 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 như sau 1. Đính chính Phụ lục 1 Đính chính mã số và tên định mức tại mục Phần II Định mức hỗ trợ duy trì phát triển thuê bao của cá nhân hộ gia đình sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập tại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích như sau Mã số Tên định mức Mã số Tên định mức Đã in là Sửa lại là Hỗ trợ duy trì thuê bao điện Tên định mức giữ nguyên thoại cố định Hỗ trợ duy trì thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến Tên định mức giữ nguyên Hỗ trợ duy trì thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến sử dụng công nghệ CDMA Hỗ trợ duy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    4    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.