Quyết định số 1526/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1526/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1526 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN KHU VỰC II THUỘC CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 88 2008 QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên địa bàn 9 tỉnh thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Đồng Nai Hồ Chí Minh Long An Tây Ninh và Tiền Giang. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn sau 1. Hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn quản lý của Trung tâm thực hiện công tác quản lý tần số vô tuyến điện 2. Kiểm tra hướng dẫn các tổ chức cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Trung tâm về việc chấp hành pháp luật quy định quản lý tần số của Nhà nước 3. Tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép tần số vô tuyến điện thực hiện một số nhiệm vụ về ấn định tần số và cấp giấy phép theo phân công phân cấp của Cục Tần

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    19    2    24-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.