Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chí đánh giá và các mẫu biểu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 2444 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC MẪU BIỂU TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị đính số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 03 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghê. Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 04 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học tại Tờ trình số 11 TTr-TTTH ngày 24 10 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chí đánh giá và các mẫu biểu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể là 1. Các tiêu chí cơ bản đánh giá website 2. Mẫu Đề án thành lập website 3. Mẫu Đề án nâng cấp website 4. Mẫu phiếu điều tra đánh giá hiện trạng website Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG - Như Điề u 3 - Lưu VT TTTH. Nguyễn Quân FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Mau Nang cap Mau Thanh lap Mau dieu tra Tieu chi danh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    16    2    23-09-2023
4    28    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.