NGHIÊN CỨU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Hoaït ñoäng nhöôïng quyeàn kinh doanh (Franchising) ñöôïc coi laø khôûi nguoàn taïi Myõ. Vaøo giöõa theá kyû 19, naêm 1851, laàn ñaàu tieân treân theá giôùi nhaø saûn xuaát maùy khaâu Singer kyù cho thöïc hieän hôïp ñoàng nhöôïng quyeàn kinh doanh. Coù raát nhieàu hình thöùc nhöôïng quyeàn. Hình thöùc nhöôïng quyeàn xuaát hieän ñaàu tieân laø hình thöùc nhöôïng quyeàn saûn phaåm, nhöõng nhaø saûn xuaát seõ nhöôïng quyeàn baùn saûn phaåm cuûa hoï cho beân nhaän quyeàn. | Hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam xuất hiện từ những năm 1990, với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các hoạt động này đã có doanh số 1,5 triệu USD và năm 1996, trên 4 triệu USD vào năm 1998, và từ đó đen nay liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng dự báo từ 15-20%/năm. Mặc dù được coi là mới du nhập vào Việt Nam, nhưng điều đáng ngạc nhiên là phương thức này đã được áp dụng tại 70 hệ thống kinh doanh trên các lĩnh vực khác nhau. Các hệ thống nhượng quyền kinh doanh toàn cầu như Kentucky Fired Chicken, Burger Khan, Five Star Chicken, Jollibee, Carvel, Baskin Robbins, Chili’s. đã có mặt tại Việt Nam. Trong đó, KFC là hãng nước ngoài được đánh giá thành công nhất với sản phẩm gà rán tại Tp Hồ Chí Minh. Các hệ thống khác như Dunkin Donuts, Mc Donald's cũng đã kết thúc giai đoạn nghiên cứu thị trường và có thể sẽ vào Việt Nam trong những năm tới đây.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG