Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 50 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về bưu chính Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ quyết định số 65 2008 QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Bưu chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau sáu tháng kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ trưởng Vụ Bưu chính Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điề u 3 - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Uỷ ban nhân dân các tỉnh TP trực thuộc TW - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Các Sở Thông tin và Truyền thông - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Công báo - Website Chính phủ - Lưu VT KHCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 1 2008 BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH National technical regulation on public postal services HÀ NỘI - 2008 Lời nói đầu QCVN 1 2008 BTTTT do Vụ Bưu chính biên soạn Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.