Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 06 2008 TTLT-BTTTT-BCA Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006 Căn cứ Luật an ninh quốc gia năm 2004 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông năm 2002 Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 9 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính viễn thông về viễn thông Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 8 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính viễn thông về bưu chính Căn cứ Nghị định số 128 2007 NĐ-CP ngày 02 8 2007 về dịch vụ chuyển phát Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 136 2003 NĐ-CP ngày 14 11 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an Căn cứ Nghị định số 151 2005 NĐ-CP ngày 14 12 2005 về quyền hạn trách nhiệm của cơ quan và cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Công an thống nhất hướng dẫn về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng a. Thông tư này hướng dẫn việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính chuyển phát viễn thông Internet truyền dẫn phát sóng và công nghệ thông tin sau đây viết gọn là bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin b. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cá nhân liên quan đến việc thiết lập mạng lưới cung cấp sử dụng dịch vụ sản xuất kinh doanh thiết bị và thi công lắp đặt công trình bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam. 2. Giải thích từ ngữ a. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng là sự toàn vẹn của hệ thống thiết bị mạng lưới .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    13    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.