Nghị định số 121/2008/NĐ-CP

Nghị định số 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 121 2008 NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 22 tháng 5 năm 2002 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về các điều kiện đầu tư theo các hình thức đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực bưu chính viễn thông nhằm mục đích kinh doanh. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính bao gồm các hoạt động đầu tư cung ứng dịch vụ chuyển phát. 2. Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực viên thông bao gồm các hoạt động đầu tư thiết lập hạ tầng mạng viễn thông Internet truyền dẫn phát sóng và cung ứng dịch vụ viễn thông Internet. 3. Hình thức đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực bưu chính viên thông bao gồm các hình thức đầu tư theo quy định tại Điều 21 của Luật Đầu tư số 59 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 4. Nhà cung ứng dịch vụ viên thông được cấp phép tại Việt Nam là doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép viễn thông. Điều 4. Thủ tục đầu tư 1. Các quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư và thủ tục đăng ký đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư. 2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không phân biệt quy mô vốn khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông phải lập dự án đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư quy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.