Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg

Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 34 2008 CT-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Trong thời gian qua thực hiện Chỉ thị số 10 2006 CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước Chỉ thị số 27 CT-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các Bộ ngành và địa phương đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành lưu trữ và trao đổi thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên so với những yêu cầu đặt ra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập các cơ quan nhà nước chưa thực sự tận dụng các phương tiện công nghệ thông tin hiện có để nâng cao hiệu quả làm việc. Đặc biệt chưa ứng dụng triệt để hiệu quả hệ thống thư điện tử một trong những ứng dụng quan trọng của mạng máy tính Internet vào việc trao đổi thông tin. Để khắc phục tồn tại trên hướng tới ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động năng suất lao động thực hành tiết kiệm thực hiện tốt Nghị định số 64 2007 NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 1. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm a Bảo đảm các điều kiện triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp gồm các nội dung - Tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có đặc biệt từ kết quả của các đề án dự án đã được triển khai và sự hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp đưa vào sử dụng hiệu quả các hệ thống thư điện tử - Tạo lập hộp thư điện tử cho cơ quan cán bộ công chức viên chức của cơ quan tại những

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.