Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy chế tổ chức quản lý và duy trì hoạt động trang tin điện tử khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng internet do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 2698 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨCQUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN MẠNG INTERNET BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 03 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 04 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học tại Tờ trình số 15 TTr-TTTH ngày 26 11 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VT TTTH Nguyễn Quân QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN MẠNG INTERNET Ban hành kèm theo Quyết định số 2698 QĐ-BKHCN ngày 05 12 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử Khoa học và Công nghệ KH CN của Bộ KH CN trên mạng Internet - sau đây gọi tắt là website MOST . 2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị cá nhân trực thuộc Bộ KH CN các tổ chức và cá nhân ngoài Bộ KH CN tham gia cung cấp thông tin và viết tin bài cho website MOST sau đây gọi tắt là tổ chức cá nhân cung cấp thông tin . Điều 2. Mục đích yêu cầu 1. Quy chế này nhằm tăng cường tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.