Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 50 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Nghị quyết số 15 2008 QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư liên tịch số 03 2008 TTLT-BTTTT-BNVngày 30 tháng 6 năm 2008 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông - Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội Căn cứ Nghị quyết số 06 2008 NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2008 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tại tờ trình số 272 TTr-STTTT ngày 02 tháng 10 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 704 TTr-SNVngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội như sau 1. Vị trí chức năng Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo toàn diện của UBND thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    161    6    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.