Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT về việc hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ THÔNG Tin và truyền THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 85 2008 TTLT-BVHTTDL-BTTTT Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CẤP PHÉP ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNGCÁO TRÊN BÁO CHÍ MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH XUẤT BẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM Căn cứ Luật Báo chí năm 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 Căn cứ Luật Xuất bản năm 2004 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 Căn cứ Nghị định số 185 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Để bảo đảm và tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm Liên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất hướng dẫn việc cấp phép đăng ký thực hiện quảng cáo trên báo chí mạng thông tin máy tính xuất bản phẩm và công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm như sau MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn việc cấp phép quảng cáo trên báo chí đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính quảng cáo trên xuất bản phẩm và công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm. 2. Thông tư này áp dụng đối với . Cơ quan tô chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo trên báo chí mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm tại Việt Nam dưới đây gọi là tô chức cá nhân . Cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch . Cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông . Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    57    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.