Quyết định số 56/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp In do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 56 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 370 QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 56 2003 QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp In QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp In. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp In Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp - Công báo - Ngân hàng Kho bạc Nhà nước - Website Chính phủ - Lưu VT TCCB. Lê Doãn Hợp QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN Ban hành kèm theo Quyết định số 56 2008 QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Trường Cao đẳng công nghiệp In sau đây gọi tắt là Trường là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.