Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT về về dịch vụ chuyển phát do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 08 2008 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 128 2007 NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 128 2007 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128 2007 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát như sau 1. Các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh trong dịch vụ chuyển phát quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định gồm a Các biện pháp bảo đảm bí mật thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ. b Các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin dưới dạng văn bản kiện gói hàng hoá chuyển qua mạng chuyển phát. c Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với thiết bị phương tiện vận chuyển mạng chuyển phát. d Các biện pháp bảo đảm sự an toàn của cá nhân tổ chức tham gia vào hoạt động chuyển phát. đ Các biện pháp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc phòng ngừa phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động chuyển phát ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng chuyển phát để xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội hoạt động buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 2. Thông tin riêng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định gồm a Nội dung của thông tin dưới dạng văn bản kiện gói hàng hoá. b Thông tin về họ tên địa chỉ số điện thoại nếu có của người gửi và người nhận. c Các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chuyển phát. 3. Hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát sau đây gọi là hồ sơ thông báo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định được thực hiện như sau a Hồ sơ thông báo gồm - Văn bản thông báo hoạt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
310    38    1    11-12-2023
258    144    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.