Thông tư 09/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 09 2008 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN INTERNET - Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 - Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông - Căn cứ Nghị định số 97 2008 NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đối với mọi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam. 2. Các thuật ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau . Tài nguyên Internet bao gồm hệ thống các tên và số dùng cho Internet được ấn định thống nhất trên phạm vi toàn cầu. Tài nguyên Internet bao gồm a Tên miền DN b Địa chỉ Internet hay còn gọi là địa chỉ IP c Số hiệu mạng ASN d Số và tên khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. . Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm . Cấu trúc tên miền bao gồm a Tên miền cấp cao nhất dãy ký tự cuối cùng Tên miền cấp cao nhất TLD gồm tên miền chung cấp cao nhất gTLD và tên miền quốc gia cấp cao nhất ccTLD . Tên miền chung cấp cao nhất gTLD bao gồm các tên miền sau .COM .NET .EDU .ORG .INT .BIZ .INFO .NaMe .Pro .AERO .MUSEUM .COOP và những tên miền chung cấp cao nhất khác theo quy định của các tổ chức quốc tế có thẩm quyền về tài nguyên Internet. Tên miền quốc gia cấp cao nhất ccTLD bao gồm các tên miền được quy định theo chuẩn quốc tế về mã quốc gia ISO3166 . Các tên miền quốc gia cấp cao nhất thay đổi khi có thêm các quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    51    2    04-12-2023
46    56    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.