Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT về việc quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 10 2008 TT-BTTTT Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM .VN - Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 - Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông - Căn cứ Nghị định số 97 2008 NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam .vn như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về giải quyết tranh chấp tên miền phát sinh trong quá trình sử dụng tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam .vn sau đây gọi là tên miền căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền và xử lý tên miền tranh chấp. 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với Người khiếu kiện và Người bị khiếu kiện liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp tên miền phát sinh trong quá trình sử dụng. 3. Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau . Tên miền là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ Internet. . Người khiếu kiện là cơ quan tổ chức cá nhân khởi kiện vụ tranh chấp tên miền khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. . Người bị khiếu kiện là cơ quan tổ chức cá nhân đang sử dụng tên miền và bị Người khiếu kiện khởi kiện về vụ tranh chấp tên miền đó. . VNNIC là Trung tâm Internet Việt Nam cơ quan quản lý tên miền quốc gia Việt Nam .vn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. . Nhà đăng ký tên miền .vn là tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam .vn . . Các bên gồm Người khiếu kiện và Người bị khiếu kiện. . Tranh chấp tên miền là tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự hoặc hoạt động thương mại có .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    54    1    29-11-2023
48    178    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.