Thông báo số 786/TB-BGDĐT

Thông báo số 786/TB-BGDĐT về việc họp qua mạng với 63 sở giáo dục và đào tạo về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 786 TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP QUA MẠNG VỚI 63 SỞ GD ĐT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 Kính gửi Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Theo kế hoạch công tác Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì buổi họp với lãnh đạo 63 sở giáo dục và đào tạo để thông báo và mời góp ý Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2009 - 2020. Thời gian 8h00 Thứ Sáu ngày 2 1 2009 Hình thức họp qua web và qua hệ thống đàm thoại nối trực tiếp với phòng họp của các Sở. Thành phần Lãnh đạo Chánh văn phòng các sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh thành phố và các cán bộ của Sở. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chuẩn bị kỹ thuật và hướng dẫn họp qua mạng. Trước ngày họp Viện Khoa học Giáo dục sẽ gửi dự thảo Chiến lược giáo dục lần thứ 14 vào các địa chỉ email của sở Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo - Tổ chức cho lãnh đạo chuyên viên thảo luận và gửi nội dung góp ý về địa chỉ gopychienluoc@. Hộp thư này do Ban soạn thảo quản lý. - Cử lãnh đạo của cán bộ chuyên trách CNTT của sở chuẩn bị cuộc họp theo hướng dẫn của Cục Công nghệ Thông tin liên hệ qua CucCNTT@. - Tổ chức cho lãnh đạo và cán bộ dự họp theo yêu cầu của Bộ. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận - Như trên - Bộ trưởng để báo cáo - TTTT Bành Tiến Long để báo cáo - Cục CNTT Viện KhGD để thực hiện - Lưu VT VP. Trần Quang .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.