Quyết định số 1718/QĐ-BNV

Thông tư số 11/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 11 2008 TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH CHO NGƯ DÂN Căn cứ Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Để đảm bảo cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân trong quá trình hoạt động đánh bắt hải sản trên biển đảm bảo thông tin liên lạc hai chiều giữa tàu cá với đất liền Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân như sau I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng . Thông tư này hướng dẫn thực hiện chính sách cung ứng dịch vụ viễn thông công ích phục vụ hoạt động đánh bắt hải sải trên biển của ngư dân. . Đối tượng áp dụng của Thông tư này là a Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông theo Hợp đồng đặt hàng của Nhà nước về cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ b Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam c Các chủ tàu cá sở hữu tàu cá có công suất máy từ 50 CV trở lên khi trang bị lần đầu máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu đó. 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ được hiểu như sau a Tàu cá là tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 50 CV trở lên. b Chủ tàu cá là chủ sở hữu hợp pháp tàu cá đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải là các cơ quan tổ chức sau - Các cơ quan Đảng cơ quan hành chính nhà nước - Các đơn vị sự nghiệp các Tổ chức chính trị - xã hội - Các đơn vị thuộc lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân - Các tổ chức quốc tế. 3. Chính sách hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước bao gồm a Hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phát triển duy trì hạ tầng mạng lưới cung ứng dịch vụ. b

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.