Quyết định số 1718/QĐ-BNV

Quyết định số 1718/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ Số 1718 QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG tâm thông tin BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 48 2008 NĐ-CP ngày 17 4 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Trung tâm Thông tin là tổ chức chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ tổ chức xây dựng quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tin học của Bộ 2. Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng. 3. Trung tâm Thông tin có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin a. Trình Bộ trưởng chiến lược quy hoạch kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt b. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Bộ thẩm định kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị và tổ chức thuộc Bộ tổng hợp xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành trình Bộ trưởng phê duyệt c. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt d. Tổ chức nghiên cứu phân tích dự báo các vấn đề có liên quan đến ứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.