Quyết định số 414/QĐ-UBDT

Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin do Ủy ban Dân tộc ban hành | UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 414 QĐ-UBDT Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG tâm thông tin BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 60 2008 NĐ-CP ngày 09 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc có chức năng giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc sau đây gọi tắt là Bộ trưởng Chủ nhiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Uỷ ban tổ chức xây dựng quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tin học của Uỷ ban Dân tộc. Trung tâm Thông tin sau đây gọi tắt là Trung tâm là đơn vị dự toán cấp III có tư cách pháp nhân có tài khoản con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Trình Bộ trưởng Chủ nhiệm a Ban hành quy hoạch kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm dài hạn của Uỷ ban Dân tộc và tổ chức thực hiện theo quy định b Ban hành các quy chế để quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Uỷ ban Dân tộc. 2. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban Dân tộc a Chủ trì phối hợp với các đơn vị các cơ quan liên quan xây dựng cập nhật quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về các lĩnh vực công tác của Uỷ ban Dân tộc b Chủ trì thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống tin học các cơ sở dữ liệu điện tử của Uỷ ban c Xây dựng phát triển và tổ chức vận hành khai thác hệ thống mạng máy tính và trung tâm tích hợp dữ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.