Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 97 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư liên tịch số 03 2008 TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông Tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Căn cứ Quyết định số 49 2008 QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1036 STTTT-VP ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 870 TTr-SNVngày 24 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quy định của Quy chế này. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thủ trưởng các sở - ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận Như Điều 4 Văn phòng Chính phủ Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp Thường trực Thành ủy Thường trực HĐND. TP TTUB CT các PCT Ủy ban Mặt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    86    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.