Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 14 2008 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ HỖ TRỢ thực hiện thẩm tra xác NHẬN SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Quyết định số 191 2004 QĐ-TTg ngày 08 11 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Căn cứ Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 4 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Căn cứ Thông tư số 05 2006 TT-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Văn bản số 7243 VPCP-KTTH ngày 27 10 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích cho việc thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 16182 BTC-TCNH ngày 31 tháng 12 năm 2008 về cơ chế hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ cho các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là các địa phương như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi áp dụng a Thông tư này hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương theo qui định của Bộ Thông tin và Truyền thông b Việc hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn tại Thông tư này được áp dụng cho việc thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích của các năm 2008 2009 và năm 2010 c Không áp dụng Thông tư này đối với việc thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.