Quyết định số 1656/QĐ-VPCP

Quyết định số 1656/QĐ-VPCP về việc phê duyệt dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ“ do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Số 1656 QĐ-VPCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THIẾT KẾ VÀ LIÊN KẾT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CẬP NHẬT TỪ BỘ NGÀNH VÀ 63 TỈNH THÀNH PHỐ VÀO TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 33 2008 NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ Căn cứ Nghị định 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước Căn cứ Quyết định số 43 2008 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 Căn cứ Nghị định số 99 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 và Nghị định số 03 2008 NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Quyết định số 1629 QĐ-VPCP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ ngành và 63 tỉnh thành phố vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ và Đề án Xây dựng và nâng cấp hệ thống chương trình ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010 Căn cứ Hồ sơ thẩm định kèm theo Biên bản Họp ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng thẩm định dự án Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ ngành và 63 tỉnh thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ Xét đề nghị của Trung tâm Tin học tại tờ trình số 212 VPCP-TTTH ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê duyệt dự án Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ ngành và 63 tỉnh thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    98    4    03-12-2023
11    44    2    03-12-2023
12    115    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.