Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 59 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC chữ ký số BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 26 2007 NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số . Điều 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được Chính phủ Việt Nam công nhận phải tuân thủ các tiêu chuẩn trong Danh mục tiêu chuẩn ban hành bởi Quyết định này. Điều 3. Danh mục tiêu chuẩn này được định kỳ xem xét cập nhật sửa đổi bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 5 - Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT để b c - Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Uỷ ban nhân dân các tỉnh TP trực thuộc TW - Đơn vị chuyên trách

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    88    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.