Quyết định số 04/QĐ-UBDT

Quyết định số 04/QĐ-UBDT về việc ban hàh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành | ỦY BAN DÂN TỘC Số 04 QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Nghị định số 60 2008 NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc Căn cứ Quyết định số 77 2007 QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Người phát ngôn của Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM Nơi nhận - Như Điều 3 - Thủ tướng Chính phủ để báo cáo - Các Phó Thủ tướng để báo cáo - VP TW các Ban của Đảng - VP Chính phủ - HĐ Dân tộc QH - Các Bộ cơ quan ngang Bộ - Cơ quan TW của các Đoàn thể - Các cơ quan báo đài TW - Bộ trưởng CN các PCN UBDT - Các đơn vị trực thuộc UBDT - Ban Dân tộc các tỉnh - Lưu VT VTT 3b Giàng Seo Phử QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC Ban hành kèm theo Quyết định số 04 QĐ-UBDT ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uy ban Dân tộc . Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Dân tộc theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành. Điều 2. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    72    5    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.