Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử công báo thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 2009 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG BÁO THÀNH pHố hồ chí minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thông tư số 03 2006 TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tô chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Xét kiến nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3658 TTr-STP-KTrVB ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 10240 VP-CB ngày 16 tháng 12 năm 2008 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1460 TTr-SNVngày 26 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tư pháp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố Giám đốc Trung tâm Công báo thành phố Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận - huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện các tổ chức cá nhân quản lý sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Thường trực Thành ủy - Thường trực HĐND. TP - TTUB CT các PCT - VPHĐ-UB Các PVP - Các Phòng CV .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
531    151    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.