Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 11 2009 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 125 2004 QĐ-TTg NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIẾP NHẬN TRUYỀN PHÁT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ quy định Sửa đổi bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 Công ước SOLAS 74 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển Bộ luật ISPS Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 125 2004 QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố tiếp nhận truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải như sau 1. Điều 5 được sửa đổi như sau Điều 5. Cơ quan công bố cấp độ thay đổi cấp độ và hướng dẫn bảo đảm các biện pháp an ninh cần áp dụng đối với tàu biển cảng biển 1. Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng sau đây gọi tắt là Cục Cảnh sát biển chịu trách nhiệm công bố cấp độ thay đổi cấp độ theo quy định tại Điều 3 Quyết định này đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn và bảo đảm theo chức năng quy định các biện pháp an ninh cần áp dụng đối với tàu biển đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam tàu biển đang neo đậu tại cảng dầu khí ngoài khơi và cảng dầu khí ngoài khơi khi có khả năng xảy ra hoặc thực tế đã xảy ra sự cố an ninh trên tàu biển và tại cảng dầu khí ngoài khơi. 2. Cục Bảo vệ chính trị V - Bộ Công an sau đây gọi tắt là Cục A42 chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết cho Cục Cảnh sát biển để công bố cấp độ thay đổi cấp độ đối với cảng biển trừ cảng dầu khí ngoài khơi đồng thời hướng dẫn và bảo đảm theo chức năng quy định các biện pháp an ninh cần áp dụng đối với cảng biển trừ cảng dầu khí ngoài khơi và tàu biển neo đậu tại cảng biển trừ cảng dầu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.